Privacy verklaring

Tag-Yorit is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals te lezen in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Tag-Yorit verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt, meestal per mail. Zodat ik ze op jouw website kan vermelden. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer

Tag-yorit verzamelt geen persoonsgegevens of statistische gegevens via de website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Om de diensten van Tag-Yorit af te nemen moet je meerderjarig zijn, Tag-Yorit verzamelt of verwerkt geen gegevens van minderjarigen of mensen onder de 16 jaar.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

 • Jouw website te kunnen vullen met jouw informatie
 • Het afhandelen van jouw betaling aan mij (facturering)
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Tevens verwerk ik ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals voor mijn belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Tag-Yorit neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijnen

Tag-Yorit bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 • Gegevens die jij verstrekt per mail ten behoeve van het bouwen van jouw website: tot 6 maanden na livegang in de mail (gmail)
 • Gegevens die jij verstrekt ten behoeve van betalingen: 7 jaar (wettelijk)

Delen van persoonsgegevens met derden

Tag-Yorit deelt of verkoopt jouw gegevens niet met/aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. TagYorit blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Tag-Yorit hanteert een streng ‘Geen Cookies beleid’ dat betekent dat er helemaal geen cookies of trackers op de website aanwezig zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tag-Yorit en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@tag-yorit.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Tag-Yorit neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct en onverwijld contact met mij op!